Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Personer

Niels Poulsen

Historier

Den store brand i Demstrup

Den 28. marts 1879 fandt en stor brand sted. Ned...

Forlig, 5. dec. 1870

Søren Hansen, Demstrup Hede, havde åbenbart være...

Gården på Vium Østermark forhexet

Om gården på Vium Østermark fortæller Evald Tang...

Hoppen var Stadde

Den 19. august 1870 købte Niels Christian Sørens...

Mageskifte

I lysgård-Hids herreders skifteprotokol, side 16...

Mageskifte

Peder Christian Pedersen byttede gård med Rasmus...

Mageskifte

Peder Christian Pedersen og Rasmus Olsen bytter ...

Skøde-overdragelse, Levring

Skøde ved overdragelse af slægtsgård fra Christe...

28-03-1879

Den store brand i Demstrup

Slægtsgården lå oprindelig i Demstrup By, men en stor ildebrand der overgik store dele af Demstrup, medførte at såvel Niels Christian Sørensen, også kaldet Poulsen, som andre gårde blev flyttet uden for byen.

Stifts Folkebladet i Viborg 29. marts 1879

En Stor ildsvåde udbrød ifølge telegram fra Ritzaus bureau, i går i Demstrup, 2 mil fra Viborg. 3 gårde var allerede brændt ved telegrammets afsendelse. Hurtig hjælp af midst 2 sprøjter var forlangt i Viborg og hjælpen var afsendt.

I går eftermiddags imellem 3 og 4 udbrød en heftig ildløs i Demstrup by, der i løbet af knap en time lagde fire store gårde og 5-6 huse, fuldstændig i aske. Ilden opkom først i enkemadamme Fjellerads skorsten. Et par mænd kom op på huset og søgte at slukke ilden ved at stoppe skorstenen, men mens de var be­skæf­tiget dermed, brød ilden ud af taget med en sådan voldsomhed at de knap fik tid til at komme ned. Få minutter efter var hele gården omspændt af luer. Under den stærke blæst, der var ind over byen, førtes luerne hen over denne, og et øjeblik efter stod også proprietær Wolfs gård i lys lue. Derefter forplantede ilden sig til flere nærliggende huse til Anders Kr. Lauritzens og Niels Kr. Poulsens gårde, og et øjeblik så det ud som om hele byen skulle være blevet omspændt af luerne. Til lykke drejede vinden sig lidt mere til nordøst og kom således til at bære fra den øvrige del af byen. Særlig uheldigt var det, at en stor del af mændene var i Kjellerup til markedet.

Forøvrigt var det næsten umuligt at redde noget, da ulykken skete med stor hurtighed. Man indskrænkede sig til at redde kreaturerne, og så vidt vides, inde­brændte der ingen af dem, heller ikke gik noget menneskeliv tabt, men af indbo blev der så godt som intet reddet. Det er vel desværre alt for sansynligt, at mange af de brandlidte, lider et stort tab, foruden det, at de for øjeblikket er husvilde.

Viborg Stiftstidende, 29. marts 1879

I gaar Eftermiddag Kl. 2-3 opstod en heftig Ildløs i Landsbyen Demstrup, Sjør­slev Sogn, hvorved 4 Gaarde og 5 Huse under den stærke Storm snart lagdes i Aske. Ilden opstod hos Enkemadame M. Fjeldrad i hendes Gaards Stuehus, for­mentlig fra Skorstenen og tog strax efter fat i Wullfs Gaard, hvor Kjøbmand R. Pedersen tillige havde Bolig, Butik og Lager.
Den Østlige Vind førte Ilden herfra til Gaardmand Anders Chr. Lauritzens Gaard og derfra igjen til de nærliggende Huse og til Niels Poulsens (Sørensen) Gaard. Hos Gaardejer Wullf indebrændte nogle Køer, 1 Tyr, Kalve og Faar. Næsten alle Byens Beboere havde flyttet deres Ejendele ud paa Marken, og der herskede stor Forvirring. Til Viborg var sendt Bud om Hjælp med 2 Sprøjter for om muligt at standse Ilden. Stormen raser fremdeles, og kaster Vinden sig om i en anden Retning, voxer Faren paany for den øvrige del af Byen. Madame Fjelrad havde forsikret Løsøret i "Jylland", Gaardejer Wullf i "Danmark", A.C.
Lauritzen hos Winther og Niels Poulsen havde nok intet Løsøre forsikret og lider således et stort Tab. Den gamle svagelige Chr. Friis, der er mange bekendt som Opkjøber af gl. Klude ect., maatte bæres ud af sin brændende Bolig"

Midtjyllands Folkeblad, Silkeborg, 29. marts 1879

I Demstrup, 2 miil fra Viborg, har der igaar raseret en Ildebrand, som efter Si­gende skal have lagt 4-6 Gaarde og ligesaa mange Huse i Aske. Ilden menes op­kommen i P. Rasmussens Gaard, men hvorledes vides ikke. Nærmere Underr­etning imødeses.

Den store brand i Demstrup

Fredag d. 28de marts 1879 fandt den store brand sted, som stadig omtales med stor alvor og også frygt. Kendsgerningerne om selve branden har gennem de for­løbne hundrede år ved mundtlig overlevering været genstand for mange for­skel­lige fremstillinger. Jeg vil i det følgende prøve at give saa korrekt en be­skr­ive­lse som mulig med de kilder, jeg har haft til rådighed. Det drejer sig om avis­udklip samt ikke mindst om politirapporten (12 sider ialt).

Der brændte 4 gårde og 4 huse, nemlig:
 

 • Enkemadame Mette Marie Fjeldrads gård.
 • Gårdejer A.F.V. Vulffs gård.
 • Chr. Laursens enkes hus.
 • Anders Chr. Lauritzens gård.
 • Niels Chr. Sørensens gård.
 • Niels Peter Jensens hus.
 • Jens Jensens enkes hus.

Samt et hus der ejedes af Jens Larsen og Hans Peter Andersen i forening.

 

At der var tale om en virkelig stor Brand, fremgår af, at de nedbrændte gårde og huse svarede til ca. 1/3 af Demstrups daværende bebyggelse.

At branden fik et sådant forløb skyldes sammenfaldet af flere brandbefordrende omstændigheder.

 1. Alle de nedbrændte bygninger var stråtækte, og da der forud for branden var gået en periode med meget tørt vejr (Påskeøsten), var byen nær­mest en krudttønde.
 2. Der blæste en stærk storm fra øst.
 3. Det var i den østligste gård i byen at ilden opstod.
 4. Bebyggelsen var forholdsvis tæt i vindretningen.


At en stor del af mændene i byen var til det månedlige fredagsmarked i Kjel­lerup, gjorde ikke brandbekæmpelsen mere effektiv, men om de kunne have stillet særlig meget op under de givne forhold er et stort spørgsmål.

 

 

 1. Fjeldrads gård.
 2. Vulffs gård.
 3. A.C. Lauritzens gård.
 4. Niels Chr. Sørensens gård.

Afskrift af Lysgårds m.fl. Herreders Politirets Forhørsprotokol vedr. Branden i Demstrup, fredag d. 28. marts 1879.

Dpt. = Deponent = Vidne.
Ratihaberet = godkendt.

"Aar 1879 den 28. Marts mødte den i Herredsfoged Herholdtz Fraværelse konst. Politimester, Fuldmægtig Møller i Overværelse af undertegnede Vidner i Dem­strup, i Anledning af en i Dag indløben Anmeldelse om, at fire Gaarde og fem Huse i Eftermiddag er nedbrændt, at optage et Brandforhør. Administrator fandt de anmeldte Steder fuldstændig nedbrændte, medens det endnu brændte stærkt i Grundene.

Der er endnu i dette Øjeblik stor Fare for, at den øvrige Del af Byen i den stær­ke Storm kan blive angreben af Ilden, navnlig dersom Vinden skulde springe om, og Administrator har derfor beordret en stærk Vagt ved Brandstederne i Nat, ligesom 2 sprøjter før Administrators Ankomst, vare rekvirerede fra Viborg.

Administrator bemærker, at der hele Dagen har været en hæftig Storm fra Øst, og at dette er Grunden til, at Ilden, der er opstået i den Enkemadame Fjelrad til­hø­rende Gaard, der er beliggende i den sydøstlige Del af Byen, har faaet saa stor en Udbredelse.

Derefter fremstod:

 1.

Mette Marie Fjelrad, født Nielsen, der under Sandhedsløfte forklarer, at hun nylig i Fjor Sommer kjøbte sin nu nedbrændte Gaard og, at hun alene med hendes 4 Børn, hvoraf to Sønner ere voxne, en Datter, der er 16 Aar og en Søn paa 14 Aar, beboede denne.

Gaarden bestod af 3 Længer, hvoraf de 2 Grundmur, samt et Tørvehus, alt tæk­ket med Straa. Foruden Dpt. ovennævnte Børn var der, da Ilden opstod, kun til­stede en Spindekone ved Navn Ane Nielsen, og alle Gaardens Folk tillige med Dpt. opholdt sig i Dagligstuen og Sovekammeret, da en stærk Røg slog ned i Gaarden og viste, at der var Ild i Skorstenen. Dpt. og de øvrige Folk løb nu ud og en af hendes Sønner lagde en stige til Taget og sprang op derpaa, men Røgen, der i Begyndelsen kun kom fra Skorstenen, brød straks efter frem af Taget og lidt efter viste Luerne sig paa Tagets søndre Side. I et Nu naar Ilden over hele Taget.

I den stærke Storm, der da Ilden opstod blæste fra Nordøst, fløj Ild og Gnister med Vinden og antændte strax Naboen Gaardejer Wulffs Stuehuus, der ligger i en Afstand af ca. 150 Alen vest for Dpts. østre og nordre Huus og Tørvehuset, hvilke Bygninger alle ligeledes fuldstændig tilintetgjordes.

Det lykkedes at redde Kreaturerne, Dpts. øvrige Løsøre brændte undtagen lidt Indbo, som kom ud af Huset. Dpts. Løsøre var forsikret i Brandforsikringen "Jylland" og Bygningerne i Landets alm. Brandforsikring, men Dpt. var ikke i besiddelse af Brandpolicerne og hun veed slet ikke for hvilke Summer Byg­ninger og Løsøre er forsikret.

Dpt. forklarer, at Skorstenen var reengjort for 3 á 4  Uger siden og hun er der­for sikker paa, at der ikke kan have været synderlig Sod i den. - Skorstenen var lukket forneden, idet den Aabning der ovenover Komfuret fandtes, den var dæk­ket af en Jernplade. - Den var opført af brændte Steen, saavidt Dpt. veed, og Dpt. antog at den var fuldkommen solid og stærk. Imidlertid maa Dpt. efter det forefaldne bestemt formode, at Skorstenen, efterat der var gaaet Ild i Soden, er sprungen; thi efter alt hvad Dpt. kunde skjønne, er Ilden kommen indvendig fra Loftet. Dpt. forklarer, at der kun var en almindelig Ild i Kakkelovnen, hvis Rør udmunder i Skorstenen, og at der ligeledes kun var en ringe Ild i Komfuret i Kjøk­kenet, hvor Dpt. kort i Forvejen havde opvarmet lidt Mad til sin ene Søn.

Dpt. fyrede kun med Tørv og hun har paa ingen Made fyret anderledes eller stær­kere end sædvanligt.

Dpt. forklarer, at der altid, naar det som i Dag blæste stærkt, var en stærk Træk i Kjøkkenet og den anmeldte Skorsten, og Dpt. holder sig forvisset om, alene Stormen og ved den deraf foraarsagede stærke Træk har foranlediget, at der gik Ild i Soden. Hun gjentager sin Forklaring om, at hun ikke i Dag har fyret stærkere end hun ellers plejer at fyre, og at hverken hun eller hendes Børn der­for har mindste Skjyld i Ulykken.

Opl. rth. aftr."

2.

"Otto Fjelrad 18 Aar gl. forrige Dpt.s Søn forklarer under Sandhedsløfte aldeles overensstemmende med hans Moder.

Han tilføjer paa Anledning, at da han fra Sovekammeret sprang ud igjennem Kjøk­kenet for at se efter den udbrudte Skorstensild, saa han ved at løfte Jern­pladen i Skorstenen, at der var Ild i Soden navnlig i Skorstenens nederste Del. Han gav sig ikke Tid til at se nærmere efter inden i Skorstenen, men bemærkede i altfald ikke, at Skorstenen da havde slaaet nogen Revne. Da Dpt. kom ud løb ha ad en Stige op paa Taget, hvorfra han straks efter saa Luerne slaa ud paa Tagets sønder Side. Paa Loftet, hvor i Dag ingen af Husets Folk har været, henlaa en Del Kortn og en Kasse med Boghvede stod i Nærheden af Skor­stenen, men ellers var Intet paa Loftet og navnlig Intet i Berøring med Skorstenen. Dpt. er forvisset om, at det alene er den ved Stormen foran­le­digede stærke træk i Kjøkkenet og Skorstenen, der har bevirket Ilden i Soden, og Dpt. er ligeledes forvisset om, at Ilden ikke kan være opstaaet paa anden Maade end derved, at Skorstenen har slaaet en Revne, og at Ilden derigjennem har banet sig til Taget. Dpt. og hans Familie ere derfor fuldkomne uskyldige i Branden.

Oplæst - ratihaberet - aftraadt.

3.

Ane Elisabeth Fjelrad 16 Aar gl. Søster til sidste Dpt. der under Sandhedsløfte forklarede, at hun i Dag ikke har haft noget at gjøre med Fyringen i Komfuret, som hendes Moder alene har forestaaet, medens Dpt. vel har fyret i Kakkel­ovnen. Hun ved imidlertid med bestemthed, at der ikke er fyret anderledes end der plejer at fyres, og at der kun var en ringe Ild i Komfuret og kun en ganske almindelig Ild i Kakkelovnen.

Opl. rth. aflr.

4.

Indsidderske Ane Nielsen af Demstrup der under Eds Tilbud forklarer, at hun i Dag var antaget til at spinde for Enkemadame Fjelrad, og i den Anledning op­holdt sig fra i Morges Kl. 7 i den nu nedbrændte Gaard. Kl. omtrent 2½ op­da­gede Dpt., at der var en stærk Røg i Gaarden og gjorde sidste Dpt. opmærksom herppaa, hvorefter Sønnen og de øvrige Folk løb ud i Gaarden. Dpt. bemærkede ikke, at der i Dag førend Branden iopstod har været anvendt nogen usædvanlig Ild, og da Dpt. opdagede den ommeldte Røg, der hidhørte fra Ilden i Soden var der kun nogle Gløder i Kakkelovnen og næsten ingen Ild i Komfuret. Dpt. be­kræf­ter Rigtigheden af de givne Forklaringer om, at Ilden brød ud af Taget straks efter at Skorstensilden havde vist sig og Dpt. kan derfor ikke tænke sig andet end at Skorstenen enten har haft en skjult Revne eller under Skorstens­ilden har slaaet en saadan. - Dpt. har den Overbevisning, at Enkemadame Fjelrad og hendes Familie ere aldeles uskyldige i Ulykken.

Oplæst - ratihabret - aftraadt.

Da Tiden nu Kl. 11 Aften, er saa langt fremrykket blev Forhøret udsat.

Administrator bemærker sluttelig, at Faren for den øvrige Del af Demstrup By forhaabentlig er overvundet ved den Hjælp til Ildens Slukning, som tvende fra Viborg ankomne Sprøjter yde.

Politiretten hævet.

Som Vidner: J. S. Møller kst., R. Jensen.

Aar 1879 d. 30. Marts blev Lysgaard m.fl. Herreders Politiret sat i Demstrup og i Herredsfoged Herholdtz Embedsforfald administreret af hans cst. Fuldmægtig Møller i Overværelse af undertegnede Vidner, hvor da foretoges Forhør i Anled­ning af Branden i Demstrup d. 28. dennes.

5.

(er ved at blive indskrevet)

Efterskrift

Demstrup ændrede fuldstændig udseende efter branden, idet tre af de brændte gårde blev flyttet ud på marken. I forvejen var to af de søndre gårde flyttet ud.

Havde de ikke været flyttet ud, ville branden have fået et endnu større omfang, idet de havde ligget i brandområdet. To af de huse der brændte var de oprinde­lige stuehuse til disse gårde.

Til top

Dansk Slægtshistore, 05-07-2003