Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Personer

Niels Poulsen

Historier

Den store brand i Demstrup

Den 28. marts 1879 fandt en stor brand sted. Ned...

Forlig, 5. dec. 1870

Søren Hansen, Demstrup Hede, havde åbenbart være...

Gården på Vium Østermark forhexet

Om gården på Vium Østermark fortæller Evald Tang...

Hoppen var Stadde

Den 19. august 1870 købte Niels Christian Sørens...

Mageskifte

I lysgård-Hids herreders skifteprotokol, side 16...

Mageskifte

Peder Christian Pedersen byttede gård med Rasmus...

Mageskifte

Peder Christian Pedersen og Rasmus Olsen bytter ...

Skøde-overdragelse, Levring

Skøde ved overdragelse af slægtsgård fra Christe...

07-10-1855

Skøde-overdragelse, Levring

Underskrevne selvejergårdmand Christen Poulsen tilstår herved at have, uden foregående skriftlig købekontrakt, solgt og afhændet, ligesom jeg hermed sælger, skøder, aldeles afhænder og overdrager til min stedsøn Niels Christian Sørensen, den mig efter vielsesattest, tinglyst den 14. september 1838 til­hø­ren­de og påboende ejendom i Demstup By, Sjørslev Sogn, som forhen stod for gam­mel hartkorn ager og eng 2 tdr. 4 skp., men som nu efter passeret frasalg har hartkorns ny matricul no. 12 a 1 td. 7 skp. 2 1/4 alb. med gammelskat 14-33 sk. med kongetiende deraf, påstående bygninger, avl og afgrøder samt min be­sætning af kreaturer, avls- og gårdredskaber, alt for købesum 500 rdlr., skr­iver fem hundrede rigsdaler, samt på vilkår:

At køberen fra dato og fremdeles udreder og tilsvarer alle af ejendommen gå­ende kongelige skatter og afgifter.

At køberen og ejendommens efterfølgende ejere forpligtes til i enhver nævnlig hen­seende at holde sig den af ham til mig og min hustru Bodil Sørensdatter dags dato udstedte aftægtskontrakt efterrettelig, hvis præstationer for 5 år er anslået til 300 rdlr.
Og da nu køberen forbemeldte Niels Christian Sørensen har berigtiget købe­sum­men dermed, at han overtager sig den i ejendommen indestående prioritetskæld 300 rdlr. og for restkøbesummen givet mig anden sikkerhed, så tilskøder og over­drager jeg ham hermed den ommeldte ejendom med de samme her­lig­he­der og rettigheder, samt byrder og forpligtelser, hvormed jeg selv har ejet samme, fri for enhvers krav og tiltale.

Til bekræftelse under min hånd vidnes.

Skrevet i Levring den 7. oktober 1855.

Til vitterlighed:

Chresten Poulsen J.F. Pape.

Attest

Ved skøde af dags dato har jeg underskrevne Christen Poulsen solgt til min sted­søn Niels Christian Sørensen, min ejendom i Demstrup af ny hartkorn 1 td. 7 skp. 2 1/4 alb. med bygninger mv. for købesum 500 rdlr. og aftægt anslået til 300 rdlr.
At der om denne handel ingen købekontrakt har været oprettet bevidnes.
Skre­vet i Levring den 7. oktober 1855.
Christen Poulsen, Niels C. Sørensen.
Læst ved Lysgrd og Hids herreders ret den 30. november 1855 og derefter pante­bogen no. 24 tilført.
(Lysgård Herreds skøde- og panteprotokol. Bog nr. 24, side 115).

Aftægtskontrakt

Underskrevne selvejergårdmand Niels Christian Sørensen, som under dags dato, af min stedfader Christen Poulsen, er blevet tilskødet, den ham hidtil til­hø­ren­de ejendom i Sjørslev Sogn af nyt hartkorn nr. 12 a, 1 td. 7 skp. 0 fjdk. 2 1/4 alb. med kongetienden deraf, forbinder og forpligter herved såvel mig som ejen­dommens efterfølgende ejere til at give min stedfader bemeldte Christen Poulsen og hustru Bodil Sørensdatter i deres livstid frit og uden vederlag derfor i nogen måde følgende aftægt:

1.

Jeg giver dem årligt 4 1/2 td. rug, 1/5 td. bygmalt, 1/2 td. byg, 3 skp. byggryn, 3 skp. boghvedegryn, 3 tdr. kartofler, 3 lispund saltet og røget flæsk uden ben, 2 lispund ost, 8 snese æg, 2 skp. vinterhvede, 2 pund ister, 2 lispund smør samt 10 rdlr. i penge, hvilket alt i gode rene sunde og fortrinlige handelsvarer leveres med halvdelen hvert års 1. maj og 1. november, og bliver kartoflerne kun at le­vere med 2 skp. ad gangen.

2.

Til ildebrændsel giver jeg dem årligt 16 læs tørv, forsvarlig gode skudtørv á 26 snese pr. læs. De 2 læs graves i Badstrupskærmose og de 14 læs fra Thorsømosen, alle frit gravet, røgtet, skruet tørv, hjemført og i hus indsat i rette tid.

3.

Jeg giver dem ret til daglig efter omgang, nøsset rundt at malke een af gårdens køer og således, at de sene køer forbigåes.

4.

Jeg giver dem ret årlig at udtage blandt gårdens fåreflok 4 får til klipning 2 gange årlig, og af de udtagne, skal de 2 sendes til slagtning tilligemed et lam.

5.

Til fri brug og afbenyttelse, indrømmer jeg dem 1/4 part fra den østre side af den ved stedet værende have, som jeg forsyner og vedligeholder med hegn.

6.

Jeg giver dem årlig, hvert års 1. februer 1/2 lispund renskaglet hør.

7.

Jeg besørger deres korn til og fra mølle. Jeg kører dem til og fra kirke, samt til og fra Viborg Marked 2 gange årlig.

8.

Jeg giver dem til enhver tid fornøden og behøvende pleje og opvartning, men især i sygdoms- eller alderdomstilfælde samt besørger, hvis det forlanges, deres vask og renlighed og brygger og bager for dem.

9.

Til fri bolig indrømmer jeg dem 5 fag hus i den østre side af gården og indretter samt til stue og køkken, hvilken bolig jeg til enhver tid holder i god og fortrinlig stand forsynet med loft, vinduer, døre, skorsten og kakkelovn.

10.

Jeg giver dem til enhver tid fri og ubehindret adgang til stedets vandsted, bage- og bryghus, med brug af de derhen hørende redskaber.

11.

Jeg besørger og bekoster aftægtsfolkenes anstændige jordefærd i sin tid efter egnens skik og brug.

12.

Skulle aftægtsfolkene få i sinde at flytte andetsteds hen, da leveres dem de i 1-4 og 6 poster betingede præstationer på deres nye bolig, forsåvidt den ikke bliver over 2 mile fra gården, da de ellers selv må lade det hente. Det øvrige efter denne kontrakt bortfalder, imod at jeg i stedet herfor betaler dem 35 rdlr. årlig, med halvdelen eller 17 rdlr. 3 mark hvert års 1. maj og 1. november. Det skal være aftægtsfolkene tilladt efter 1/2 års forudgående varsel igen at tilbageflytte i deres aftægtsbolig. Den heri betingede aftægt som årlig bliver at udrede al­deles forandret, indtil den sidste er død, anslås til værdi for 5 år til 500 rdlr. i for­bemeldte mig i dag tilskødede ejendom med kongetienden deraf, bygninger, avl og afgrøde samt i min besætning, ud- og indbo.
At denne kontrakt således imellem os er indgået og oprettet bekræfter vi herved med vore hænders underskrifter vidnefast.

Det blev imidlertid nu vedtaget, at den 11. post angående begravelsen aldeles bort­falder.
Skrevet i Levring d. 7. oktober 1855. Niels C. Sørensen, Christen Poulsen.
Til vitterlighed: J.F. Pape., Zimmermand.
Anm. Den indbemeldte ejendom er behæftet med aftægt og 600 rdlr., og et styk­ke hede af ejendommen er bortlejet. Haxthausen.
(Skagles = Skættes = Rystes ren fra skaver.)

Dansk Slægtshistorie, 24-06-2003