Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Personer

Else Christensdatter
Peder Jensen

Historier

Den store brand i Demstrup

Den 28. marts 1879 fandt en stor brand sted. Ned...

Forlig, 5. dec. 1870

Søren Hansen, Demstrup Hede, havde åbenbart være...

Gården på Vium Østermark forhexet

Om gården på Vium Østermark fortæller Evald Tang...

Hoppen var Stadde

Den 19. august 1870 købte Niels Christian Sørens...

Mageskifte

I lysgård-Hids herreders skifteprotokol, side 16...

Mageskifte

Peder Christian Pedersen byttede gård med Rasmus...

Mageskifte

Peder Christian Pedersen og Rasmus Olsen bytter ...

Skøde-overdragelse, Levring

Skøde ved overdragelse af slægtsgård fra Christe...

19-12-1816

Mageskifte

År 1816, den 19. december foretoges skifte efter gårdmand Peder Jensen, Demstrup.
Ved skiftet var mødt enkens nuhavende mand, Rasmus Andersen af Demstrup, der fremlagde attest fra pastor Meldahi.
Denne attest viser, at den afdødes eneste arving, datteren Else Marie, nu var død, og da den afdødes efterlevende enke, barnets moder, på den tid oven­meldte barn Else Marie ved døden afgik, ingen andre børn havde, så var det en selvfølge, at enken var bemeldte barns eneste arving og den person, det hele bo nu ejer, og alene var tilhørende, hvorfor enkens nuhavende mand, Rasmus Andersen, påstod sig og enken overdraget uden videre skiftebehandling.
Skifteforvalteren fraveg derfor det begyndte skifte på vilkår, at enken og hendes nuværende mand tilsvarer alt på boet hæftende gæld, og gør vedbørlig rigtighed for afgifter til kongens kasse.
Rasmus Andersen.
Vidner: Troctsmann. Gundorph.”

Således gik det til, at en Sjørslev mand bliver ejer af en gård i Demstrup.
Skiftet efter Rasmus Andersen (Rask) findes i Lysgård-Hids herreders skifte­pro­to­kol bog nr. 11, side 106 a, heri oplyses, at der torsdag den 20. juli 1837 foretoges skifte efter gårdmand Rasmus Andersen af Demstrup. Mødte var enken Cathrine Christensdatter med laugværge husmand Peder Christensen, Demstrup. Vurderingsmænd: sognefoged Søren Westergaard, Sjørslev, og Laurs Michelsen, Demstrup.
Der er fØlgende arvinger:
1. Peder Rasmussen, 20 år, hjemme.
2. Anders Rasmussen, 18 år, hjemme.
3. Christen Rasmussen, 12 år.
4. Anne Marie Rasmusdatter, ugift.
5. Marie Rasmusdatter.
6. Anne Kirstine Rasmusdatter.
7. Marie Cathrine Rasmusdatter.

Som formynder for de mindreårige sønner antoges deres farbroder gårdmand Jens Rask Andersen af Sjørslev.
Boet blev vurderet til: 600 rdlr. for gården og 233 rdlr., 2 mark og 4 skilling for indboet. I alt 833 rdlr. 2 mark og 4 skilling.
Boet sluttes torsdag den 10. august (bog no. 10, side »42).
Enken anmeldte, at der på boet var en prioritetsgæld på 100 rdlr., og hun fordrede til sin egen begravelse 20 rdlr.
Udgifterne beløb sig til 146 rdlr., 1 mark og 13 skilling. Tilbage til deling blev der 687 rdlr. 7 mark og 13 skilling, der fordeltes således:
Enken Else Cathrine Christensdatter 343 rdlr. 3 mark 3½ skilling.
Peder, Anders og Christen, hver 68 rdlr. 2 mark 2 6/lo skilling.
Anne Marie, Marie, Anne Kirstine og Marie Cathrine, hver 34 rdlr. 1 mark i 3/lo skilling.
De mindreårige, Peder og Anders erklærede, at de ville betro deres arv til moderen indtil videre. For de umyndiges arv, blev der givet udlæg i stervboet, hvis hartkorn var 2 tdr. 4 skp. Derefter blev boet overdraget til enkens fri rådighed.

Dansk Slægtshistorie, 21-12-2003